Lambang Sila Pertama Pancasila dan Contoh Perilaku Pengamalan Sila Pertama Pancasila

Pada bab ini kita akan belajar mengenai Bunyi dan Lambang Sila Pertama Pancasila, dilengkapi dengan contoh perilaku yang menggambarkan pengamalan sila pertama Pancasila.

Negara kita Indonesia adalah negara yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dibuktikan dengan dasar negara Indonesia yang kita sebut sebagai Pancasila (Pancasila artinya lima sila).

Sila Pertama Pancasila berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian, kita sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, hendaknya selalu menjalankan perintah Tuhan melalui agama yang kita yakini, dan selalu menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati antarpemeluk agama yang ada di Indonesia, karena di Indonesia tidak hanya ada satu agama/kepercayaan saja. Ada beberapa agama dan kepercayaan yang diakui di negara Indonesia, antara lain adalah; Islam, Katholik, Hindu, Kristen, Budha, dan Kong Hu Cu.

Adapun sila pertama ini dilambangkan dengan BINTANG yang berwarna kuning keemasan dengan latar berwarna hitam.

Makna dari lambang bintang berwarna kuning keemasan dengan latar berwarna hitam ini, lebih kurang mengandung arti bahwa bintang selalu bersinar di malam yang gelap. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu memberikan petunjuk kepada manusia agar selalu berjalan di dalam kebaikan dan kebenaran.

Adapun beberapa contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila, misalnya adalah sebagai berikut ini.

1. Menjalankan ibadah dengan khusyuk, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing 

2. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur juga mengandung makna berterima kasih dan ikhlas menerima segala yang diberikan oleh Tuhan.

3. Menghormati dan menghargai agama orang lain yang berbeda dengan diri kita. Kita tidak boleh mengganggu peribadatan pemeluk agama lain, tidak menghalangi teman berbeda agama yang hendak beribadah, dan lain-lain.

4. Selalu berdoa setiap kali hendak melakukan sesuatu, misalnya mengucap basmalah untuk yang beragama Islam; dan tak lupa berdoa juga ketika selesai melakukan sesuatu, misalnya hamdalah.

Selain keempat contoh di atas, masih ada banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan perilaku pengamalan sila pertama pancasila.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai bunyi dan lambang sila pertama Pancasila disertai dengan contoh perbuatan yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila.


Semoga bermanfaat bagi kita, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama semoga saja mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
close