Contoh Soal Sumatif Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas 4 Kurikulum Merdeka 2022

 

Ajisaka
Dongeng cerita rakyat .com

Contoh Soal Sumatif Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas 4 Kurikulum Merdeka 2022

Pilihan Ganda

1. Tembung pujangga duweni ateges.... 

A. pracaya 
B. wiwitan 
C. pengarang 
D. pinter 

2. tembung pepeling duweni ateges... 

A. pracaya 
B. pengarang 
C. pinter 
D. bab kang perlu di eling 

Pahlawanku 

Pahlawanku …. 
Mbok korbanke jiwa ragamu kanggo bumiku 
Bandha lan nyawa kopasrahake 
Kanggo kamulyaning bumiku 
Indonesiaku …. 
Getih luber mili netesi ibu pertiwi 

3. Kanggo kamulyaning bumiku. 

Tembung mulya ing ukara kasebut tegese …. 

A. sugih 
B. luhur 
C. pahlawan 
D. negara 

4. Cacahe gatra ora ajeg kuwi kalebu tetengere.... 

A. tembang macapat 
B. geguritan
C. prosa 
D. tanggapan 

5. Titikane geguritan gagrak anyar yaiku .... 

A ora kaiket paugeran tertamtu 
B. diwiwiti kanthi ukara sun gegurit 
C. iseh ngugemi anane guru wilangan 
D. guru lagune pinathok 

6. Dongeng “Nyi Rara Kidul” iku kalebu dongeng …. 

A. fabel 
B. legenda 
C. mite 
D. roman 

7. Asal-usul Rawa Pening iku kalebu .... 

A. fabel 
B. legenda 
C. mite 
D. parikan 

8. Mite yaiku dongeng sing ana sesambungane karo .... 

A. banyu 
B. kewan 
C. roh lan alam gaib 
D. tanduran 

9. Nyritakake tokoh, barang papan, kewan lan sapiturute arane..... 

A. tema 
B. latar 
C. alur 
D. sudut pandang 

10. Crita bab lelakon paragane diarani .... 

A. babad 
B. roman 
C. sujarah
D. Hikayat

11. Kang sepisan ditindakake kanggo nulis karangan yaiku, .... 

A. gawe salam pembuka 
B. nemtokake tema 
C. wawancara marang sadhengah pawongan 
D. gawe salam panutup 

12. Maca ing batin kaperang dadi loro yaiku maca intensif lan .... 

A. maca literal 
B. maca ekstensip 
C. maca kreatip 
D. maca kritis 

13. maca kang ancase nangkep wacan tinulis lan ora tinulis banjur maragakake asli wacan mau diarani.... 

A. maca literal 
B. maca ekstensip 
C. maca kreatip 
D. maca kritis 

14. Karangan kang duweni ancas menehi pangaribawa diarani .... 

A. narasi 
B. persuasi 
C. eksposisi 
D. deskripsi

15. 


Uraian


Gatekna geguritan ing ngisor iki! 

RON GARING 

anggitan Budhi Setyawan 

aku kadya ron garing 
kumleyang kabur kanginan 
ing jagad peteng lelimengan 
krasa luwih abot 
anggonku ngadhepi dina dina ing ngarep 
mlakuku ora mantep 
Kagubat ribet lan ruwet 
adoh saka cahiyamu 
padhut ing sakindering pandulu 


21. Apa Irah-irahan geguritan ing dhuwur? Lan sapa panganggjleite? 

22. Apa wae paugerane geguritan? 

23. Sebutna jinise crita fiksi/dongeng 3 wae! 

24. Jlentrehna sing diarani gancaran narasi! 

25. Gantinen nganggo aksara jawa "rina wengi"!

[]

close