Rangkuman Bahasa Jawa Kelas 4 Kurikulum Merdeka Semester 2 "Sekaten" lan "Ruwatan"

Rangkuman Bahasa Jawa Kelas 4 Kurikulum Merdeka Semester 2 "Sekaten" lan "Ruwatan"

1. Tembung sekaten asale saka bahasa Arab "Syahadattain". Kata Sekaten berasal dari Bahasa Arab Syahadatain.

2. Sekaten yaiku acara kanggo mengeti dinten ambal warsanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekaten adalah sebuah acara untuk memperingati hari ulang tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

3. Upacara sekaten iku dianakkake saben setaun sepisan ing saben tanggal 5-11 Mulud (Rabiulawal tahun Hijriyah). Upacara sekaten itu dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu setiap tanggal 5-11 Mulud (Rabiulawal tahun Hijriyah).

4. Gamelan kang ana ing sekaten yaiku Kyai Guntur Madu lan Kyai Guntur Sari.Gamelan yang ada di sekaten yaitu Kyai Guntur Madu dan Kyai Guntur Sari.

5. Gunungan sekaten ngemu pangarep-arep supaya anggone urip saya munggah uga saya dhuwur. Gunungan sekaten mengandung makna/harapan agar dalam hidup semakin naik dan semakin tinggi. 

6. Upacara ruwatan asale saka tembung "ngruwat" sing tegese ngopeni. Upacara ruwatan berasal dari kata "ngruwat" yang artinya merawat/memelihara.

7. Upacara ruwatan iku nduweni teges ngresiki lan nyucekake manungsa saka kasusahan batin kanthi nganakake upacara kang biasane nanggap wayang purwa, kanthi lakon "Murwakala". Upacara ruwatan itu memiliki makna membersihkan dan mensucikan manusia dari kesusahan batin dengan mengadakan upacara yang biasanya menanggap atau mengadakan pertunjukan wayang purwa, dengan lakon/tokoh "Murwakala".

8. Inti upacara ruwatan iku sejatine donga marang Gusti Allah supaya ditebihake saka sambekala kaya bencana alam. Uga donga nyuwun apura kabeh dosa lan lepat sing wis dilakoni kang bisa nuwuhake bencana utawa sial. Upacara ruwatan iku sejatine bisa dianggep kanggo tolak bala utawa buang sial.

Inti upacara ruwatan itu sesungguhnya doa kepada Gusti Allah agar dijauhkan dari marabahaya seperti bencana alam. Juga doa memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan yang bisa mendatangkan bencana atau kesialan. Upacara ruwatan itu sesungguhnya bisa dianggap sebagai tolak bala atau buang sial.

9. Isine sesajen ing upacara ruwatan yaiku tuwuhan, kembang mayang loro, menyan, kain mori putih, gawangan kelir sindur, uga ana panganan sega golong, sega wuduk, sega kuning, maneka warna bubur, lan jajanan-jajanan pasar.

10. Budaya nyadran mujudake olah rasane wong urip sing tansah pengen selaras lan seimbang. Budaya nyadran mewujudkan olah rasa manusia yang senatiasa ingin hidup selaras dan seimbang.

close